Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Maitreya Instituut, op het internet handelend onder de namen BoeddhaBoeken.nl en BoedhistischeBoeken.nl.
1.2 Met BoeddhaBoeken.nl wordt eveneens BoeddhisticheBoeken.nl bedoeld, aangezien het om één en dezelfde website gaat met twee domeinnamen.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BoeddhaBoeken.nl en op alle met BoeddhaBoeken.nl aangegane overeenkomsten.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.6 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) artikelen wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.7 Onder 'koper' wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot BoeddhaBoeken.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'koper'ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening artikelen worden geleverd.
1.8 Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede begrepen , de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. BoeddhaBoeken.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van BoeddhaBoeken.nl zijn vrijblijvend en BoeddhaBoeken.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
2.4 Aangezien BoeddhaBoeken.nl geen automatisch voorraadbeheer heeft, is het mogelijk dat aangeboden artikelen niet op voorraad zijn. In dit geval deelt BoeddhaBoeken.nl dit zo snel mogelijk mee aan de koper, aangezien dit tot een vertraagde levering of zelfs annulering van de bestelling kan leiden. De koper kan dan de bestelling ontbinden, of wanneer bestelling onmogelijk is, zal BoeddhaBoeken.nl de bestelling ontbinden.
2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk artikel en/of dienst hij wil ontvangen.
- een offerte door de koper is getekend en door BoeddhaBoeken.nl is ontvangen in geval door BoeddhaBoeken.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan BoeddhaBoeken.nl via elektronische weg is verzonden en door BoeddhaBoeken.nl is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres.
2.7 BoeddhaBoeken.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BoeddhaBoeken.nl dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.8 Koper en BoeddhaBoeken.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.6, 2.7 en 2.8 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BoeddhaBoeken.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BoeddhaBoeken.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op artikelen volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
3.2 Betaling kan geschieden per betaling vooraf via bankoverschrijving. Als datum van betaling geldt daarbij de datum van creditering van de bankrekening van BoeddhaBoeken.nl.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BoeddhaBoeken.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende en verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BoeddhaBoeken.nl.

Artikel 4 Aflevering en leveringstermijnen

4.1 BoeddhaBoeken.nl streeft ernaar om artikelen binnen vijf werkdagen af te leveren naar de vervoerder. Een klein aantal artikelen kan een langere levertijd hebben of moet eventueel door ons besteld worden. BoeddhaBoeken.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door postNL, dan wel enige andere door BoeddhaBoeken.nl ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van BoeddhaBoeken.nl.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering (dit is wettelijk een termijn van 30 dagen) dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn. In de praktijk echter proberen we u zo snel mogelijk te berichten over een vertaagde bestelling.
4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier evenals de betaling door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.
4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door BoeddhaBoeken.nl overschreden wordt, zal BoeddhaBoeken.nl u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met BoeddhaBoeken.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BoeddhaBoeken.nl te melden.
4.5 Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op de koper. Indien de te leveren artikelen tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de artikelen tevergeefs zijn aangeboden cq afgeleverd op het postkantoor.
4.6 Artikel 4.5 geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen in de winkel of op het postkantoor. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.
4.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Afkoelingsperiode

5.1 De koper is verplicht de artikelen onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
5.2 Voor overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het artikel in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 5.3 en 5.4.
5.3 Bij gepersonaliseerde produkten en e-books vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 6 is wel van toepassing.
5.4 Sommige artikelen zoals CDs of DVDs worden verzegeld geleverd om kopieren van het geleverde produkt tegen te gaan. Door het verbreken van de verzegeling vervalt de mogelijkheid om dit artikel te retourneren. Indien een geopend artikel beschadigd is, kan aanspraak worden gemaakt op artikel 6.1, u ontvangt dan een vervangend exemplaar.
5.5 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan BoeddhaBoeken.nl te melden. U dient het artikel onmiddellijk terug te sturen naar BoeddhaBoeken.nl. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt u zelf.
5.6 De bedragen die u heeft betaald op het moment dat u de overeenkomst met BoeddhaBoeken.nl ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal BoeddhaBoeken.nl binnen 30 dagen nadat BoeddhaBoeken.nl het door u geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.7 BoeddhaBoeken.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van BoeddhaBoeken.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
5.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BoeddhaBoeken.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal BoeddhaBoeken.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BoeddhaBoeken.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6 Niet goed, geld terug

6 Indien binnen 30 dagen nadat u het artikel hebt ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het artikel niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden (artikelen 5.4, 5.7 en 5.8 zijn hierbij van toepassing).:

(a) u kunt BoeddhaBoeken.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; hierbij dient u het artikel aan BoeddhaBoeken.nl terug te sturen. BoeddhaBoeken.nl zal het artikel dan binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan u terugsturen van het artikel komen voor rekening van BoeddhaBoeken.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is BoeddhaBoeken.nl niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. BoeddhaBoeken.nl zal het artikel dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het artikel van u ontvangen heeft.

(b) u kunt de overeenkomst met BoeddhaBoeken.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BoeddhaBoeken.nl te melden. In dit geval dient u het artikel onmiddellijk aan BoeddhaBoeken.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 30 werkdagen na ontvangst door ons op uw rekening teruggestort worden.

Artikel 7 Garantie en aanspakelijkheid

7.1 Voor door BoeddhaBoeken.nl geleverde artikelen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. BoeddhaBoeken.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
7.2 BoeddhaBoeken.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BoeddhaBoeken.nl. BoeddhaBoeken.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien BoeddhaBoeken.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BoeddhaBoeken.nl of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 De koper is gehouden BoeddhaBoeken.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BoeddhaBoeken.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
7.6 Het is mogelijk dat BoeddhaBoeken.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BoeddhaBoeken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met BoeddhaBoeken.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de artikelen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De koper mag de artikelen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is BoeddhaBoeken.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BoeddhaBoeken.nl geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2 BoeddhaBoeken.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11 Disclaimer

11.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van BoeddhaBoeken.nl steeds worden gewijzigd.
11.2 De website van BoeddhaBoeken.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. BoeddhaBoeken.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. BoeddhaBoeken.nl onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. BoeddhaBoeken.nl geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan BoeddhaBoeken.nl garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BoeddhaBoeken.nl of overeenkomsten gesloten met BoeddhaBoeken.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Apeldoorn, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 BoeddhaBoeken.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven op deze internetsite.
13.2 BoeddhaBoeken.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

BoeddhaBoeken.nl contactgegevens:
Maitreya Instituut Loenen
Hoofdweg 109
7371GE Loenen (Gld)
Bankrekening IBAN nr. NL71 INGB 0004305057 (vergeet s.v.p. niet uw bestelnummer te vermelden)
Tel: 055-5050908
Email: info@boeddhaboeken.nl
Website: www.maitreya.nl

Indien u ons wilt bezoeken is het sterk aan te raden eerst even te bellen of te e-mailen om zeker te zijn dat er iemand aanwezig is.